REGULAMIN USŁUGI NEWSLETTER

25 Lat GWW 25 Lat GWW
§ 1 Postanowienia Ogólne
 1. Regulamin Usługi Newsletter (zwany dalej: Regulaminem) określa prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Usługobiorcy oraz zakres i warunki świadczenia Usługi Newsletter drogą elektroniczną, w tym warunki aktywacji i dezaktywacji tej usługi oraz tryb postępowania reklamacyjnego przysługującego Usługobiorcy.
 2. Opracowanie Regulaminu Usługi Newsletter (dalej: „Regulamin”) jest wypełnieniem obowiązku wskazanego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123 tj. ze zm.).
 3. Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).
 4. Usługodawcą są spółki:
  1. GWW Grynhoff i Partnerzy Radcowie Prawni i Doradcy Podatkowi sp. p. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dobrej 40 (00-344 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000541501, NIP 7792022623, REGON 631226810 (dalej zwana „GWW Legal”),
  2. GWW Ladziński, Cmoch i Wspólnicy Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Dobrej 40 (00-344 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000956566, NIP 7010313649, REGON 145496595 (dalej zwana „GWW Tax”),

zwane również w dalszej części niniejszej klauzuli informacyjnej  łącznie lub z osobna „Usługodawcą” lub „GWW”,

 1. Świadczona przez Usługodawcę Usługa Newsletter polega na bezpłatnym, cyklicznym udostępnianiu przez GWW Usługobiorcy –za jego zgodą na podstawie złożonego wcześniej zamówienia (subskrypcji), zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie i podany adres skrzynki poczty elektronicznej, treści informacyjnych obejmujących w szczególności informacje z zakresu prawa, w tym wybrane informacje o zmianach zachodzących w obowiązującym prawie, komentarze praktyczne, najnowsze orzecznictwo, przytoczenia i analizy wybranych orzeczeń, jak również informacje o GWW oraz produktach i usługach GWW.
 2. Usługobiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonała zamówienia (subskrypcji) Usługi Newsletter.
 3. Korzystanie z Usługi Newsletter wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Usługobiorca, następujących minimalnych wymagań technicznych: i) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu, ii) dostęp do poczty elektronicznej i aktywny adres email, iii)przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 10.0 lub wyższej, Opera w wersji 12.00 lub wyższej, Google Chrome w wersji 23.0 lub wyższej, Safari w wersji 5.0. lub wyższej, iv) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768, v) włączenie w przeglądarce internetowej obsługi Javascript, vi) klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
 4. Usługodawca świadczy Usługę Newsletter drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem za pośrednictwem strony internetowej www.gww.pl (dalej: „Strona WWW”).
 5. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na Stronie WWW w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Każdy może zapoznać się z Regulaminem. Usługobiorca akceptując Regulamin zawiera umowę świadczenia Usługi Newsletter przez Usługodawcę.
§ 2 Zamówienie i dezaktywacja Usługi Newsletter
 1. W celu aktywacji Usługi Newsletter należy:
  1. skorzystać z urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet z zainstalowaną oraz prawidłowo skonfigurowaną, aktualną wersją przeglądarki internetowej,
  2. złożyć zamówienie poprzez podanie w formularzu elektronicznym dostępnym na Stronie WWW swojego adresu poczty elektronicznej,
  3. zaakceptować Regulamin poprzez zaznaczenie pola checkbox przy komunikacie „Zapoznałem/zapoznałam się z akceptuję Regulaminem usługi Newsletter GWW i akceptuję jego warunki”,
  4. potwierdzić zapoznanie się z treścią klauzuli informacyjnej w przedmiocie przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy przez Usługodawcę poprzez zaznaczenie pola checkbox przy komunikacie „Zapoznałem/zapoznałam się z treścią poniższej klauzuli informacyjnej”,
  5. aktywować przycisk „Zapisuję się”,
  6. posiadać aktywny adres poczty elektronicznej,
 2. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za treść, zgodność oraz prawdziwość danych podawanych w formularzu rejestracyjnym. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.
 3. Usługobiorca może w każdym momencie zrezygnować z Usługi Newsletter, co jest równoznaczne z natychmiastowym wypowiedzeniem umowy o świadczenie Usługi Newsletter.
 4. W celu dezaktywacji Usługi Newsletter należy kliknąć link o treści „Wypisz” zawarty w treści (stopka) otrzymanego Newsletter’a lub w formie elektronicznej korespondencji (e-mail) o tytule „Rezygnuję z Usługi Newsletter” przesłanej na adres: info@alert.gww.pl.
 5. Dezaktywacja Usługi Newsletter może nastąpić również z inicjatywy Usługodawcy, w razie nieprzestrzegania przez Usługobiorcę obowiązków wymaganych przez Regulamin lub w razie zaprzestania świadczenia przez Usługodawcę Usługi Newsletter.
 6. Z chwilą dezaktywacji Usługi Newsletter Usługodawca zaprzestaje przesyłania na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy Newsletterów.
 7. Usługobiorca może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia Usługi Newsletter.
§ 3 Postępowanie Reklamacyjne
 1. Reklamacje w sprawach dotyczących Usługi należy składać pisemnie na adres: ul. Dobra 40, 00-344 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres info@alert.gww.pl
 2. W reklamacji należy zawrzeć:
  1. dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania odpowiedzi na reklamację,
  2. opis na czym polegały nieprawidłowości w Usłudze, oraz oczekiwania wobec rozstrzygnięcia.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie od ich otrzymania przez Usługodawcę. O decyzji w przedmiocie reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu lub listem poleconym na adres wskazany w reklamacji.
§ 4 Zmiany Regulaminu
 1. Regulamin może być aktualizowany w celu dostosowania do zmian w przepisach powszechnie obowiązujących lub zmian w oferowanej Usłudze.
 2. Zmiany w Regulaminie wejdą w życie w terminie podanym w informacji o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż w ciągu 14 dni od ich ogłoszenia.
 3. Regulamin będzie wiązać Usługobiorcę, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie złoży on rezygnacji z Usługi Newsletter, w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.
§ 5 Postanowienia Końcowe
 1. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.
 2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego, chyba że przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące w państwie Usługobiorcy stanowią inaczej.

Wszelkie spory wynikające z korzystania ze Strony WWW, w tym ze świadczenia Usługi będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny